مدارک لازم جهت پلاک سینی و شاسی

  • اصل سند خودرو
  • فرم بازدید از راهنمایی و رانندگی
  • نامه از اداره راهنمایی و رانندگی
  • هزینه ساخت پلاک