مدارک لازم جهت صدور سند المثنی

  • آگهی روزنامه
  • فرم بازدید راهنمایی با مهر برجسته
  • کپی یکی از مدارک خودرو
  • وکالت به آقای عبادی (کارگزار از محضر ۲۲)
  • هزینه صدور سند