مدارک لازم جهت تغییر آدرس

  • تا قبل از سند گذاری خودرو می‌توان تغییر آدرس داد. آدرس جدید و کدپستی محل جدید مورد نیاز می‌باشد.