مدارک لازم جهت انصراف

  • اصل مدارک کامل ثبت نام
  • حضور شخص مالک
  • گذشتن حداقل یک ماه از تاریخ ثبت نام