مدارک لازم جهت احراز محل سکونت

  • پروانه کسب
  • کپی سند منزل
  • اجاره نامه (در صورت اینکه کد رهگیری داشته باشد)
  • گواهی اشتغال به کار (در صورت اینکه دولتی باشد)
  • گواهی تحصیل فرزند