مدارک لازم در صورت مشخص نبودن وصول

  • گرفتن پرینت حساب با مهر و امضای بانک