ارزیابی جامع ایران‌خودرو

سال

امتیاز

رتبه در منطقه اصفهان

رتبه کشوری

۱۳۸۲

۱

اول

سوم

۱۳۸۳

۱

دوم

چهارم

۱۳۸۴

۱

سوم

هشتم

۱۳۸۵

۱

اول

اول

۱۳۸۶

۱

اول

سوم

۱۳۸۷

۱

اول

سوم

۱۳۸۸

۱

اعلام نشده است

اعلام نشده است

۱۳۸۹

۱

اعلام نشده است

اعلام نشده است

۱۳۹۰

۱

اعلام نشده است

اعلام نشده است

۱۳۹۱

۱

اول

اول

۱۳۹۲

۱

اول

اعلام نشده است

نمایندگی ۴۰۰۲ در سال ۱۳۹۱ رتبه یک ارزیابی وزارت صنایع را کسب نمود.
در ضمن در ارزیابی وزارت صنایع بیشترین امتیاز را در کشور به خود اختصاص داد.

از افتخارات دیگر این نمایندگی :
۱-دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱
۲-دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲
۳-کسب جایزه کیفیت ملی ایران
۴-پایلوت خودروهای گروه سوزوکی-رنو و تعمیرات خاص
۵-آمادگی لازم جهت فراخوان ها
۶- دارای بزرگترین شعبه خدماتی در کشور